ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА:

Центърът за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ „Надежда“ е разкрит  със  Заповед  РДО1 1325 / 28.12.2016 г на изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” като държавно делегирана дейност. Функционира като дейност от месец 01.01.2017г.

Предоставя на хората с увреждания /над  18 години/ комплекс от социални услуги, свързани с  физическа рехабилитация, психологическа помощ, трудотерапевтична дейност, логопедична дейност, здравни грижи. Тези дейности са насочени  към подпомагане възстановяването  на организма и постигане на възможности за самостоятелност и независимост в ежедневието. Чрез тях  се цели хората с увреждания  да придобият нови способности за самообслужване или да поддържат все още запазените , да се социализират и да улеснят не само себе си в семейството, но и своите близки.

Услугата е с капацитет 40 места.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Социалната услуга ЦСРИ може да се предоставя на широк кръг потребители – лица с увреждания, лица в риск от социално изключване, както и натехните близки:

  • лица с различни видове увреждания, емоционално-поведенченски проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието;
  • лица с различни форми на зависимост.

МАТЕРИАЛНА БАЗА:

Услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“ се предоставя и помещава в сградата на Поликлиниката – на  4-тия етаж. Етажът е общинска собственост. ЦСРИ разполага със следните помещения :

  • директорски кабинет;
  • зала за лечебна физкултура;
  • медицински кабинет  и кабинет на логопеда;
  • зала за индивидуална и  групова трудотерапия;
  • кабинети на социалния работник и психолога;
  • санитарни помещения-2 бр.