Всяко лице, желаещо да ползва социални услуги в ЦСРИ , подава до директора на ДСП/Дирекция социално подпомагане/ по настоящ  адрес следните документи:

  • заявление  по образец за ползване на социална услуга
  • копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК  или  медицински протокол на ЛКК /при наличие на такива/
  • копие на наличен амбулаторен картон /при наличие на такъв/
  • документ за самоличност /за справка/

При необходимост доставчикът  на социалната услуга може да изисква и други документи.

Услугата  ЦСРИ е краткосрочна и дългосрочна. Видът й  зависи от желанието на потребителя и преценката на Дирекция „Социално подпомагане“.

Социалната услуга в ЦСРИ се заплаща съгласно Тарифа за заплащане на социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет в рамките на 5 % от доходите на потребителите, като при при изчисляването на таксата  се взема предвид стойността на извършените комунално-битови  разходи и  времето/часовете/, през което лицето е ползвало социалната услуга.