Лечебна физкултура  – свързана е с:  измерване обема на движение на ставите, с тестване възможностите за самообслужване, с двигателните умения, с масаж, пасивно раздвижване,активни упражнения,упражнения  с  и на уреди  за коригиране на стойката, подобряване на  силата и еластичността на мускулатурата на тялото, дихателни упражнения. Работи се по индивидуални програми с оглед нивото на увреждания. Работи се и  с членовете от семейството на потребителя – консултация и изработване на домашни програми за затвърждаване на постигнатото в ЦСРИ. Кабинетът   по  ЛФК разполага с уреди за раздвижване-шведска стена, велоергометър, бягаща пътека,  масажни кушетки , тренировъчни приспособления  за трениране на фини движения и раздвижване на стави, табло на ДЕЖ,  клетка на Роше, проходка и др.

Социална рехабилитация – работи се по индивидуални социални програми, изготвяне на лично дело на потребителя с първоначална оценка, социална оценка, индивидуален план за грижи, социален доклад, текуща оценка с оглед промените в нивото на уврежданията, уменията и потребностите на всяко лице. Проследява се целият процес   на рехабилитиране и интегриране на потребителя.

Трудотерапия –  дейност  за формиране на битови и трудови навици. Индивидуална и занимателна трудотерапия. Подобряване на фината моторика и логическото мислене. Развитие на творчески заложби. Трудотерапията допълва физическия  рехабилитационен  процес, но и  спомага за повдигане самочувствието на лицето чрез овладяване на нови умения, които му дават възможност за самообслужване, за повече самостоятелност в бита.

Психологическа рехабилитация –насочена е към изследване на психологичните процеси и структурата на личността, към развитие на познавателните процеси и моделиране на поведението. Използва специфична методика – тестове, беседи, индивидуална работа, коректурни проби, тренинги и др. Работи се със семейството. Провежда се индивидуална и групова работа във връзка с повишаване самооценката, стимулиране на желание и мотивиране за социализация.

Медицинска дейност – осъществява се от медицинска сестра, която е отговорна за здравните грижи и съблюдаване на хигиенните условия на потребителите в Центъра.

Логопедична дейност – провеждане на  логопедични занимания с хора с говорни увреждания.